رفتن به محتوای اصلی
x

 

نام تجهیز

شرکت سازنده

کشور

مشخصات کلی

نوع کاربرد

شرایط استفاده

 

لوسانجلس

ایران

ایران

ثبت دور

پزوهشی و آموزشی

سالم

Los Angeles

تحت نظارت وف بومی