رفتن به محتوای اصلی
x

 

نام تجهیز

شرکت سازنده

کشور

مشخصات کلی

نوع کاربرد

شرایط استفاده

 

سرعت امواج

PROCEQ

انگلستان

ثبت سرعت طولی

پزوهشی و آموزشی

سالم

سرعت امواج

تحت نظارت وف بومی