رفتن به محتوای اصلی
x

 

نام تجهیز

شرکت سازنده

کشور

مشخصات کلی

نوع کاربرد

شرایط استفاده

 

اره برش

ELE

انگلستالن

قطر دیسک  cm 34

پزوهشی و آموزشی

سالم

اره برش

تحت نظارت وف بومی