رفتن به محتوای اصلی
x

 

نام تجهیز

شرکت سازنده

کشور

مشخصات کلی

نوع کاربرد

شرایط استفاده

 

بارنقطه ای

ELE

انگلستالن

kN 50

پزوهشی و آموزشی

سالم

بارنقطه ای

تحت نظارت وف بومی