رفتن به محتوای اصلی
x

ردیف

نام تجهیز

شرکت سازنده

کشور

مشخصات کلی

نوع کاربرد

شرایط استفاده

2

کوره

آذر

ایران

1300+ درجه

پزوهشی

سالم

کوره

تحت نظارت وف بومی