رفتن به محتوای اصلی
x

تهیه مقطع

Level begin

در این آزمایشگاه به طور محدود جهت دروس کانی شناسی نوری و مینرالوگرافی، مقاطع نازک و صیقلی تهیه می شود. در ابتدا نمونه سنگ مورد نظر تهیه و با توجه به نوع کانی مورد مطالعه( کانی های تشکیل دهنده بافت سنگ ها و یا کانه ها) بریده شده و مقطع نازک برای مطالعه با نور عبوری و یا مقطع صیقلی برای مطالعه با نور بازتابشی تهیه می شود.

وسایل و مواد مورد استفاده در این آزمایشگاه شامل اره رو میزی، پودر ساینده در مش های زبر، متوسط و نرم، سمباده در مش های متفاوت، و دستگاه سایش مقطع صیقلی می باشد.

تحت نظارت وف ایرانی