کاربرد دستگاه :

اسپکتروفتومتر دستگاهی است که برای اندازه گیری غلظت ماده رنگی محلولها چون اندازه گیری اوره – اسید اوریک و نظیر آن به کار می رود .

مشخصات دستگاه :

اسپکتروفتومتر جذب نور را به وسیله یک ماده مایع در طول موجهای گوناگون اندازه گیری میکند .بدین وسیله اجزای یک ماده مجهول را می توان مشخص کرد یا غلظت تعدادی از مواد معلوم رااندازه گیری نمود .

 

دستگاه اسپکتروفتومتر از دو قسمت اسپکترومتر( تشکیل طیف ) و فتومتر( نورسنجی ) تشکیلشده است.اسپکترومتر بخشی است که نور ثابت با طول موج دلخواه به وجود می آورد و شامل منبع نور –عدسی – شکافها – منوکروماتور می باشد .