فرهنگی دانشجویی

احمدرضا مختاري
هیات علمی
دانشیار
اکتشاف معدن (ژئوشيمی اکتشافی و محيط زيست)
031-33915116
مدیرگروه
ابراهيم قاسمی ورنوسفادرانی
هیات علمی
استادیار
سرپرست فرهنگی دانشجویی

ارتقاء امنیت وب با وف بومی آسپا-وف