پژوهش و فناوری

لهراسب فرامرزي
هیات علمی
دانشیار
مکانيک سنگ(ژئومکانیک نفت، اندازه گيری تنش و تغيير شکل پذيری در توده سنگی، ابزار دقيق و رفتارنگاری در مهندسی سنگ)
031-33915108
معاونت پژوهشی

ارتقاء امنیت وب با وف بومی آسپا-وف