خواهشمند است برای درخواست کلیه خدمات آزمایشگاهی مربوط به طرح های پژوهشی ،پایان نامه های کارشناسی ارشدو رساله های دکترا در دانشکده  مهندسی معدن ،با پرینت دو رویه و تکمیل این فرم  ، مراحل اداری مشخص شده را طی فرمایید.
معاونت پژوهشی دانشکده معدن