به گزارش ایرنا، در این میزگرد، شهریار شعبانی سرمایه گذار و دبیر کمیسیون معادن اتاق بازرگانی استان اصفهان، حسام الدین فرهادی مشاور کمیسیون معادن اتاق بازرگانی استان اصفهان، راحب باقرپور رئیس دانشکده معادن دانشگاه صنعتی اصفهان، نادر فتحیان پور و سید هادی حسینی استاد معادن این دانشگاه حضور داشتند.

ادامه