هفتمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

۲۹ و ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸
دانشگاه تهران

محور‌های همایش

• مطالعات بنیادی، پیشرفت‌ها و افق‌های جدید در مهندسی سنگ
• آموزش و پژوهش در مکانیک سنگ
• آزمون‌های برجا و آزمایشگاهی مکانیک سنگ
• مطالعات هیدرومکانیکی و جریان‌های سیال در محیط‌های سنگی
• ژئومکانیک مخازن هیدروکربوری
• مهندسی تزریق و بهسازی زمین
• کاربرد روش‌های عددی در ژئومکانیک
• طراحی، تحلیل نگهداری شیروانی‌ها و ترانشه‌های سنگی
• ابزاربندی و رفتارسنجی در مهندسی سنگ
• کاربرد مکانیک سنگ در معادن سنگ ساختمانی

زمان‌های کلیدی: 
دریافت اصل مقالات ۲۹/۰۷/۱۳۹۸، اعلام نتایج داوری: ۲۹/۰۸/۱۳۹۸

ادامه