مهدی
نصیری سروی
سرپرست تحصیلات تکمیلی
مرتبه علمی: استادیار
زمینه های تحقیقاتی یا توضیحات بیشتر در مورد فرد: فرآوری نانومواد معدنی ،مواد نانومتخلخل ، فرآوری مواد معدنی پیشرفته
تلفن: 031-33915174
mnsarvi@cc.iut.ac.ir