نادر فتحیان پور
هیات علمی
دانشیار
گروه اکتشاف
ئوفیزیک اکتشافی (روشهای EM ، GPR، MT و مغناطیس سنجی) زمین آمار پیشرفته تخمین ذخیره و ارزیابی ذخائر معدنی بررسی فنی – اقتصادی کارنسارها پتانسیل یابی مواد معدنی بروشهای مدرن دورسنجی و GIS کاربرد روشهای هوشمند در اکتشاف پتروفیزیک
03133915130