آزمایشگاه ژئوشیمی گروه مهندسی معدن در راستای رسالت خود در خصوص ایجاد بستر مناسب آموزش و پژوهش و فناوری شروع به فعالیت نموده است. این آزمایشگاه با استفاده از دستگاههای پیشرفته و همچنین با بهره گیری از توان هیئت علمی خود با رعایت استانداردهای جهانی و حساسیت های فنی، آماده سرویس دهی به پروژه های گوناگون در راستای اهداف ذکر شده می باشد.

در این آزمایشگاه دستگاه های پیشرفته و متنوعی وجود دارد که دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای تکمیل پایان نامه ها و فعالیت های پژوهشی از این آزمایشگاه استفاده می کنند.

تجهیزات آزمایشگاه :

دستگاه جذب اتمی

 دستگاه اسپکتروفتومتر

توضیحات دستگاه

دستگاه کوره آزمایشگاهی 1200 درجه با کنترل عددی

توضیحات دستگاه

آون های خشک کن دمای 40درجه تا 225 درجه

توضیحات دستگاه

ترازو های دیجیتال با اندازه گیری یک هزارم تا 220 گرم  
مولتی متر  
 میکروسکوپ  

 

سیدحسن طباطبایی
هیات علمی
دانشیار
گروه اکتشاف
ژئوشیمی اکتشافی کانسارهای فلزی و غیرفلزی - محیط زیست معدنی - GIS و دورسنجی
03133915104