سیدحسن طباطبایی
هیات علمی
دانشیار
گروه اکتشاف
ژئوشیمی اکتشافی کانسارهای فلزی و غیرفلزی - محیط زیست معدنی - GIS و دورسنجی
03133915104