مهین منصوری اصفهانی
بازنشسته
استادیار
بازنشسته
کانی­ شناسی ، سنگ­ شناسی ،پترولوژی گرانیت­ .. ها
mansouri@cc.iut.ac.ir