موزه سنگ و کانی

موزه سنگ و كاني مرحوم بصير در سال 1376 در طبقه تحتاني دانشكده معدن و در مكاني به مساحت 480 متر مربع، به همت مرحوم پرفسور سيد حسن بصير ايجاد گرديد. نمونه هاي گردآوري شده در اين موزه شامل كانيها، مواد معدني، مواد خام مورد استفاده درصنعت و كنستانتره بعضي از مواد مي باشد.
در حال حاضر تعداد 450 نمونه كاني و سنگ از 44 كشور جهان در اين موزه وجود دارد كه يك مجموعه بين المللي كاني محسوب مي شود. با توجه به تعداد چندتايي از هر كاني و يا سنگ تعداد واقعي نمونه ها به بيش از 2000 عدد ميرسد كه از نظر اندازه، شكل و رنگ متفاوت مي باشند، مكان جمع آوري، نام كاني يا سنگ و فرمول شيميايي اكثر نمونه هاي موجود در برگه مشخصات هر يك ثبت شده است.
اين موزه ميتواند مورد استفاده دانش آموزان در همه مقاطع تحصيلي، دانشجويان دوره هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد دانشگاه ها و همچنين پ‍ژوهشگران قرار گيرد.
مسئول موزه : سعید بهشتی زواره behesht110@cc.iut.ac.ir

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی