آموزشی

سید حسن طباطبایی
هیات علمی
دانشیار
ژئوشیمی، کانسارهای فلزی و غیرفلزی، GIS و محیط زیست
031-33915104
معاونت آموزشی

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی