فرم درخواست خدمات آزمایشگاهی از دانشکده مهندسی معدن

 خواهشمند است برای درخواست کلیه خدمات آزمایشگاهی مربوط به طرح های پژوهشی ،پایان نامه های کارشناسی ارشدو رساله های دکترا در دانشکده  مهندسی معدن ،با پرینت دو رویه و تکمیل این فرم  ، مراحل اداری مشخص شده را طی فرمایید.
معاونت پژوهشی دانشکده معدن

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی