اعضای هیئت علمی

ابراهیم عظیمی
هیات علمی
استادیار
مدیرگروه
031-3