اعضای هیئت علمی

سید محمد ابطحی فروشانی
هیات علمی
استادیار
هوشنگ اسدي هاروني
هیات علمی
استادیار
031-33915109
سید حسن طباطبایی
هیات علمی
دانشیار
معاونت آموزشی
031-33915104
نادر فتحیان پور
هیات علمی
دانشیار
33915130 - 031
احمد رضا مختاری
هیات علمی
استادیار

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی