اعضای هیئت علمی

امین ازهری
هیات علمی
استادیار
راحب باقرپور
هیات علمی
دانشیار
رئیس دانشکده
031-33915118
سید هادی حسینی
هیات علمی
استادیار
معاونت پژوهشی
031-33915108
ابراهيم قاسمی ورنوسفادرانی
هیات علمی
استادیار
سرپرست فرهنگی دانشجویی

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی