اعضای هیئت علمی و اساتید

مسعود چراغی
هیات علمی
دانشیار
مدیرگروه
سید محمد ابطحی فروشانی
هیات علمی
استادیار
علی احمدی
هیات علمی
دانشیار
031-33915113
امین ازهری
هیات علمی
استادیار
هوشنگ اسدي هاروني
هیات علمی
استادیار
031-33915109
محمدرضا ايران نژادي
هیات علمی
استادیار
031-33915111
عليرضا باغبانان
هیات علمی
دانشیار
031-33915128
راحب باقرپور
هیات علمی
دانشیار
رئیس دانشکده
031-33915118
محمود بهنيا
هیات علمی
استادیار
031-33915105
تودشکی
هیات علمی
استاد
اساتید وابسته
سید هادی حسینی
هیات علمی
استادیار
031-33915152
سید محمد رئوف حسینی
هیات علمی
استادیار
031-33915171
سید حسن طباطبایی
هیات علمی
دانشیار
معاونت آموزشی
031-33915104
مرتضي طبايي
هیات علمی
استادیار
031-33915119
ابراهیم عظیمی
هیات علمی
استادیار
031-33915158
نادر فتحیان پور
هیات علمی
دانشیار
33915130 - 031
لهراسب فرامرزي
هیات علمی
دانشیار
معاونت پژوهشی
031-33915108
ابراهيم قاسمی ورنوسفادرانی
هیات علمی
استادیار
سرپرست فرهنگی دانشجویی
احمدرضا مختاري
هیات علمی
دانشیار
مدیرگروه
031-33915116
مهین منصوری اصفهانی
هیات علمی
استادیار
33915107 - 031
سعید مهدوی
هیات علمی
مربی
33915103 - 031
مهدی نصیری سروی
هیات علمی
استادیار
سرپرست تحصیلات تکمیلی
031-33915174

ارتقاء امنیت وب با وف بومی آسپا-وف