هیئت رئیسه

راحب باقرپور
رئیس دانشکده
مهدی نصیری سروی
سرپرست تحصیلات تکمیلی
ابراهيم قاسمی ورنوسفادرانی
سرپرست فرهنگی دانشجویی
سید حسن طباطبایی
معاونت آموزشی
سید هادی حسینی
معاونت پژوهشی
ابراهیم عظیمی
مدیرگروه
031-33915158
لهراسب فرامرزی
مدیرگروه
33915108

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی