آرشیو

 
آرشيو دانشكده مهندسي معدن شامل يك منبع غني از اطلاعات معدني در غالب پروژه و گزارش كارآموزي مي باشد كه با راهنمايي اساتيد برجسته دانشكده معدن تنظيم شده است و براي دانشجويان همه مقاطع رشته هاي زمين شناسي و معدن قابل استفاده مي باشد
 

مسئول آرشيو: بهناز شادكام مطلق

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی